objectius empresarials

Igualtat

Pla d’igualtat empresarial: productivitat, efectivitat i eficiència

La competitivitat en el mercat laboral és cada vegada més gran i les empreses han d’aconseguir destacar per a obtenir rendiments econòmics suficients i mantinguts en el temps. Els mecanismes productius tradicionals s’estan demostrant obsolets en un món cada vegada més globalitzat i més competitiu.

Un pla d’igualtat empresarial suposa oportunitat de millora competitiva a mitjà i llarg termini amb una inversió mínima, en ser una garantia d’accés i manteniment del talent mitjançant la seguretat i el benestar de la plantilla.

Actualment, totes les empreses amb 50 o més persones treballadores han de disposar d’un pla d’igualtat empresarial. No obstant això, només una de cada tres empreses amb aquesta obligació tenen un pla d’igualtat registrat al Ministeri de Treball. L’empresa pot optar per contemplar aquesta acció com una mera obligació burocràtica amb un document tipus elaborat per qualsevol consultoria sense formació ni experiència al respecte, o pot aprofitar l’obligació legal per a millorar la seua eficiència econòmica elaborant un pla d’igualtat amb professionals qualificades que facen d’aquest instrument un mecanisme de millora productiva.

Augment del rendiment econòmic.

Amb l’elaboració d’un pla d’igualtat ajustat a les necessitats i objectius empresarials, les empreses augmenten rendiment econòmic, ja que es millora l’ambient laboral i es fomenta la identificació del personal amb l’empresa. Això provoca una disminució de l’absentisme laboral, una major implicació del personal en el desenvolupament empresarial, augmenta el sentiment, valoració i respecte i aconsegueix una major motivació laboral.

Eficiència en la gestió de RRHH.

En segon lloc, la implantació de mesures adaptades proporciona a l’empresa major flexibilitat i eficiència a l’hora de gestionar els recursos humans. Una millor distribució del temps de treball i el foment de la conciliació de la vida personal i familiar representen eixos imprescindibles per a la millora en l’entorn laboral i la reducció de l’estrés. En l’àmbit econòmic es tradueix en un augment de la productivitat assolint més beneficis amb menys inversió.

Captació i retenció de talent.

A més, un dels grans reptes actuals és la retenció del talent, sobretot el femení, així com la valoració i aprofitament màxim del talent existent a l’empresa. El talent femení està infrarepresentat i infravalorat tot i existir estudis que demostren que els lideratges femenins milloren els rendiments econòmics. Aprofitar al màxim el talent suposa un estalvi en els costos de selecció de personal així com una menor rotació de personal, mantenint la inversió en coneixements al servei de l’empresa. Sense cap dubte, les empreses que ofereixen igualtat d’oportunitats i un ambient laboral més saludable són més atractives a l’hora de ser elegides.

Millora de la imatge de marca.

L’últim dels beneficis que generen les polítiques d’igualtat en l’àmbit empresarial té veure, directament, amb la prospecció de mercat. Les empreses amb plans d’igualtat s’adapten millor al mercat i reforcen la seva imatge de marca, la qual cosa es tradueix en una major satisfacció tan clientelar con social. Òbviament, aquest punt té relació directa amb tot l’esmentat fins ara, la igualtat empresarial forma part de la responsabilitat social corporativa de l’empresa i reforça la imatge pública.

Per tant, la implementació d’un pla d’igualtat no només és una obligació legal, sinó que també és una oportunitat per a les empreses de millorar la seva eficiència i posicionament en el mercat laboral a mitjà i llarg termini. El benestar laboral i les bones condicions de treball s’han demostrat la millor inversió econòmica, sent un mecanisme implementat per les empreses més destacades, rendibles i productives en l’àmbit mundial. Un pla d’igualtat suposa una aposta clara per la projecció de l’empresa, el manteniment de la imatge pública i la millora productiva a tots els nivells; tot això amb una inversió mínima que genera innumerables beneficis.

Més articles

solo si es si

Solo sí es sí: Controversia o machismo

Ley Solo Sí es Sí: avances, consentimiento, penalización, pero enfoque unidireccional. Unificar delitos sin considerar penas y reeducación. Debates machistas y utilización política de mujeres y feminismo. Tipificar violencia e intimidación.

coeducar en igualtat

Com coeducar en igualtat

La perspectiva feminista és clau a l’educació per lluitar contra el sexisme i la violència de gènere, transformant la societat.