Serveis per a

Empreses i administracions públiques

Empreses AAPP

Serveis

Què necessites?

Els beneficis de treballar en construir entorns igualitaris es veuen reflectits en l’estabilització de les plantilles i l’increment del benestar laboral que es tradueix en major productivitat, més eficiència i rendibilitat de la inversió feta.

El Far som una eina de col·laboració directa i suport a les necessitats empresarials i institucionals per caminar de la mà cap a la igualtat real i efectiva.

Plans d'Igualtat

Donem resposta a l’exigència del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i en compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes totes les empreses de més de 50 persones treballadores i les administracions públiques han de comptar amb un pla d’igualtat adient a les necessitats específiques.

Aquest pla inclou un diagnòstic de la situació actual, una auditoria retributiva, la definició d’objectius qualitatius i quantitatius, una descripció de les mesures a implementar, els mitjans i recursos necessaris, calendari d’actuacions, seguiment i comissió de seguiment, avaluació i renovació.

Protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe

Elaboració de protocols de resposta en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe així com formació al personal encarregat d’implementar-los i a tot el personal per garantir la detecció i erradicació d’aquests comportaments inadmissibles d’acord amb l’obligatorietat que estableix la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Protocols contra la violència de gènere

Assessorament i redacció de protocols de detecció, acompanyament i intervenció en casos de violència masclista per a diferents àmbits professionals, com ara la policia i els serveis socials, així com per a la resposta empresarial davant aquestes situacions.

Amb formació al personal que els ha d’implementar d’acord amb la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere.

Coaching amb igualtat

Oferim sessions de coaching, acompanyament i suport a líders i persones encarregades de reclutar talent, per atraure i mantenir talent femení, fomentar i valorar lideratges femenins, evitar el sostre de vidre o la síndrome de la impostora, així com detectar el biaix masclista inconscient.

RRHH amb igualtat

Oferim acompanyament i suport a persones encarregades de RRHH per a la redacció de bases de contractació i ofertes laborals lliures de biaix masclista i amb mesures adients d’acció positiva.

Campanyes de sensibilització

Assessorament en l’elaboració de material i plantejament de campanyes de sensibilització en matèria d’igualtat i feminisme, ja es vulguen desenvolupar amb mitjans propis amb suport especialitzat o encarregar la seua elaboració completa.

Subvencions i licitacions

Acompanyament en l’elaboració, redacció i presentació de sol·licituds de subvencions i en la redacció de plecs de condicions que fomenten la igualtat de forma transversal tal com indica l’objectiu 5 dels ODS de l’ONU.

Informes d'impacte de gènere

Avaluació de les polítiques públiques, les diferents ordenances i legislacions i elaboració dels informes d’impacte de gènere d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Pressupostos amb perspectiva de gènere

Incorporació de l’avaluació de l’impacte de gènere en l’elaboració dels pressupostos des de l’inici fins al final del procés pressupostari per millorar l’eficiència econòmica i assegurar rendibilitat de les inversions.

Emplena el formulari

Tens qualsevol dubte? Nosaltres te’l resoldrem!

Abracem la igualtat

Creem solucions per convertir la igualtat en una inversió de present i futur.

Logo El Far Igualtat