coeducar en igualtat

Igualtat

Com coeducar en igualtat

L’enorme llegat feminista en l’àmbit educatiu, filosòfic i històric contribueix a la millora de les relacions humanes i al desenvolupament de les tasques docents.

És imprescindible que la perspectiva feminista s’integre en tots els àmbits de la societat, i l’educació és una eina clau per aconseguir-ho des de les primeres etapes de l’ensenyament. Els projectes coeducadors destinats a l’alumnat han d’anar complementats per un professorat capaç de detectar i transformar el sexisme, de detectar i combatre les desigualtats, les discriminacions i la violència masclista. Partint de la premissa bàsica que el gènere és la base de la desigualtat entre sexes i situa a les persones en calaixos estancs que impossibiliten el seu ple desenvolupament, la formació del professorat i de l’alumnat en coeducació suposa una revolució per deconstruir la realitat masclista i fer de l’educació un entorn de vertadera transformació social.

A més a més, la nova llei d’educació exigeix aquesta formació, així com l’adaptació dels continguts curriculars per eliminar el biaix discriminatori per sexe. No obstant això, com acostuma a passar en l’àmbit legislatiu, les normes no preveuen una formació adequada a les exigències essent el claustre i les persones responsables de coeducació i igualtat qui han de donar resposta a aquesta necessitat. Per això es requereix professionals especialistes que puguen executar aquesta tasca de manera externa, donant resposta a les necessitats específiques de cada centre i descarregant al professorat de la sobrecàrrega i desigualtat interna que suposa l’autoaprenentatge.

La coeducació implica, també, canvis en la metodologia i en les dinàmiques educatives per garantir el trencament amb la socialització sexista. El personal que ha rebut formació en coeducació està sensibilitzat amb les desigualtats i pot detectar fins i tot aquells comportaments sexistes més normalitzats, transverzalitzant la igualtat en la seua tasca professional. Pot promoure en la seua tasca diària que les criatures d’avui s’alliberen del biaix masclista que impregna tota la societat. És a la infància quan es construeixen els rols sexistes i les normes socials que els sustenten, només amb una deconstrucció profunda individual i professional es poden impulsar pràctiques feministes a l’aula, detectant els estereotips sexistes, reduint la perpetuació de la desigualtat i posant la llavoreta que afavoreix la transformació social.

La capacitat de transformació de l’educació és inqüestionable. Els xiquets i xiquetes són motors del canvi, absorbeixen tota la informació i la transmeten als seus entorns directes i indirectes. Una criatura coeducada té la capacitat de projectar igualtat en cada espai en què es desenvolupa, dins i fora de les aules. Per això una bona implementació de l’educació igualitària amb la intervenció de professionals externs en la tasca diària del professorat garantirà l’eliminació del sexisme al centre educatiu i la transformació de tota la societat que l’envolta.

Una formació adequada en coeducació i feminisme ajudarà a prevenir, detectar i combatre el sexisme i la violència masclista. És important que els centres educatius es doten de les ferramentes necessàries per a acomplir aquesta tasca coeducadora de manera efectiva. Gràcies a una bona formació del professorat en coeducació es pot desenvolupar un projecte educatiu igualitari i transmetre a l’alumnat valors de diàleg i reflexió crítica per a construir una societat més igualitària i justa a la qual aspirem.

Més articles

solo si es si

Solo sí es sí: Controversia o machismo

Ley Solo Sí es Sí: avances, consentimiento, penalización, pero enfoque unidireccional. Unificar delitos sin considerar penas y reeducación. Debates machistas y utilización política de mujeres y feminismo. Tipificar violencia e intimidación.